ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์(B7.3) ชั้น 2

248 ม.1 ถ.ศาลายา - นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02 - 444 - 6000 ต่อ 1101-1102 E-mail: admin@mbu.ac.th