ยินดีต้อนรับสู่

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ช่วยกันสร้างสรรค์ ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา

มาเริ่มสมัครกันเลย กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
เลขประจำตัวบัตรประชาชน (ID Card number)

เลขพาสปอร์ต (Passport number)


ข้อมูลผู้สมัคร (Personal information)
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (Address)
ข้อมูลผู้ปกครอง (Guardian information)
การศึกษา (Studied from school)

จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าจาก
คณะ และ สาขา ที่ต้องการสมัคร (Faculty and subjects to apply)
กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้ง ก่อนกดยืนยัน (Please check that the information is correct before clicking confirm.)