IMG

MBU ADMISSION

ระบบบริหารจัดการ การรับสมัครออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ขณะนี้ระบบปิดรับรายงานตัวสำหรับผู้ผ่านการสมัครในรอบมี่ 1 แล้ว