ระบบรายงานตัวนักศึกษาออนไลน์

Online student verify system

กรุณาใส่หมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขหนังสือเดินทางสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Please enter your passport number. For international students